ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญ่การค้า  ยางพาราชั้นดี  มากมีไม้ผล  ผู้คนมีน้ำใจ 
 
    วิสัยทัศน์

    ประวัติอำเภอเวียงสระ

    อัตรากำลัง

    แนวทางพัฒนาการเกษตรปี 56-58

    วิสาหกิจชุมชน

    KM การจัดการความรู้

    ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร

    ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ

    แผนการปฏิบัติงานรายปี

    จัดซื้อ - จัดจ้าง

    รายงานสถานการณ์ไม้ผล

    รายงานการประชุม


 
นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร)
ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม  2558    [ภาพกิจกรรม]


    เมือง

    พุนพิน

    เกาะพะงัน

    เกาะสมุย

    ดอนสัก

    กาญจนดิษฐ์

    ท่าฉาง

    ไชยา

    ท่าชนะ

    เกษตรสุราษฎร์ธานี

    พนม

    คีรีรัฐนิคม

    วิภาวดี

    บ้านนาเดิม

    บ้านตาขุน

    ชัยบุรี

    เคียนซา

    บ้านนาสาร

    พระแสง

  
  นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ผ่านกระบวนการ
  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกิจกรรมทรรศนะศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ
  และแปลงสาธิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ (ทุเรียน)
  ม.2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558  

 
                                                                              [ภาพกิจกรรม]
 
 
 
                                                                              [ภาพกิจกรรม]
 

    

                                                                              [ภาพกิจกรรม]
 

 

 
    
                                                                             [ภาพกิจกรรม]

 

 
 
      
                                                                         
                                                                            [ภาพกิจกรรม]
 
                        
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรระดับอำเภอ สถานที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ
     ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช.เกษตรกรสามารถรับบริการด้านความรู้     
     คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตร การรับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเกษตรและเรื่องร้องด้านการเกษตร
    โดยรับบริการได้ตามสถานที่ตั้งศูนย์ ดังกล่าว


การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร โครงการส่งเสริมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบการเปิดเสรี
     การค้า AFTA ปีที่ 3


 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ โครงการบริหารจัดการ
     ผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

  เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่ต้องการ แก้ไข หรือปรับปรุงให้มาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงาน
      เกษตรอำเภอได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                    
       ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

        จังหวัดเคลื่อนที่

        การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

        คุ้มครองพันธุ์พืช

        แมลงสิง 
            

       ระบบสารสนเทศการผลิตฯ
       วิสาหกิจชุมชน
       อาสาสมัครเกษตร
       ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
       ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
       สายใยรักแห่งครอบครัว
       การจัดการคุณภาพ GAP
       กสก. 

       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
       ทะเบียนเกษตรกร

  ราคายางพารา
  ราคาปาล์มน้ำมัน
  ราคาสินค้าเกษตร
  ข่าวแวดวงเกษตร
  องค์ความรู้ด้านการเกษตร
  เตือนภัยด้านการเกษตร
  เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
       กรมส่งเสริมการเกษตร

       สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       โครงการลดใช้พลังงาน

       web  mail  doae   

    


  สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สสข.5 สงขลา

  ส่งเสริม SSnet

  ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
  กองการเจ้าหน้าที่

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

         ปรับปรุง 8/10/2557