ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญ่การค้า  ยางพาราชั้นดี  มากมีไม้ผล  ผู้คนมีน้ำใจ 
 
    วิสัยทัศน์

    ประวัติอำเภอเวียงสระ

    อัตรากำลัง

    แนวทางพัฒนาการเกษตรปี 56-58

    วิสาหกิจชุมชน

    KM การจัดการความรู้

    ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร

    ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ

    แผนการปฏิบัติงานรายปี

    จัดซื้อ - จัดจ้าง

    รายงานสถานการณ์ไม้ผล

    รายงานการประชุม


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

      [ภาพกิจกรรม]



    เมือง

    พุนพิน

    เกาะพะงัน

    เกาะสมุย

    ดอนสัก

    กาญจนดิษฐ์

    ท่าฉาง

    ไชยา

    ท่าชนะ

    เกษตรสุราษฎร์ธานี

    พนม

    คีรีรัฐนิคม

    วิภาวดี

    บ้านนาเดิม

    บ้านตาขุน

    ชัยบุรี

    เคียนซา

    บ้านนาสาร

    พระแสง

  
   

   นางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
   และนางจันทิมา วัฒนะโภคา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จ่ายเงินช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยน้ำท่วม(อุทกภัย) ให้แก่เกษตรกรตำบลทุ่งหลวง จำนวน 20 ราย
   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557


                                                                             [ภาพกิจกรรม]


   นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมเครือข่าย
   ปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

                                                                         
                                                                             [ภาพกิจกรรม]



   นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมอาสาสมัคร
   เกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ
   เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2556

                                                                              [ภาพกิจกรรม]




   นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ณ ท้องที่ตำบลเขานิพันธ์ และตำบลคลองฉนวน
   เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556
     
                                                                              [ภาพกิจกรรม]



                        

 
  จังหวัดเคลื่อนที่

  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  คุ้มครองพันธุ์พืช

  แมลงสิง
 
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมปาล์มน้ำมันไทยแลนด์สุราษฎร์ธานี 2556

  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
      ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

  เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่ต้องการ
      แก้ไข หรือปรับปรุงให้มาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงาน
      เกษตรอำเภอได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป




  ระบบสารสนเทศการผลิตฯ
  วิสาหกิจชุมชน
  อาสาสมัครเกษตร
  ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  สายใยรักแห่งครอบครัว
  การจัดการคุณภาพ GAP
  กสก. 

  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  ทะเบียนเกษตรกร







  ราคายางพารา
  ราคาปาล์มน้ำมัน
  ราคาสินค้าเกษตร
  ข่าวแวดวงเกษตร
  องค์ความรู้ด้านการเกษตร
  เตือนภัยด้านการเกษตร
  เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้










      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
      กรมส่งเสริมการเกษตร

      สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      โครงการลดใช้พลังงาน

      web  mail  doae   

    


  สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สสข.5 สงขลา

  ส่งเสริม SSnet

  ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
   กองการเจ้าหน้าที่

   สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ