ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญ่การค้า  ยางพาราชั้นดี  มากมีไม้ผล  ผู้คนมีน้ำใจ 
                
นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเครือข่ายปาล์มน้ำมัน
ระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เวียงสระ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
(ภาพกิจกรรม)
นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
พร้อมด้วยนางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม เจ้าหน้า
ที่รับผิดชอบตำบลคลองฉนวน ร่วมประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ฯ ตำบลคลองฉนวน ณ ศูนย์
บริการฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
  (ภาพกิจกรรม)
นางกุลธิดา โอกฤษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ออกพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่ที่ 1,11,3 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7-13 มิถุนายน
2556  (ภาพกิจกรรม)
  
    

  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมปาล์มน้ำมันไทย
แลนด์สุราษฎร์ธานี 255
6

 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมั


 เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
หรือขึ้นทะเีบียนแล้วแต่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้มาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ขอให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนให้ดำเนินการ
ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน(สวช.03)
ในช่วงเวลา 1-30 มกราคม ของทุกปี
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน
พร้อมแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 7 รายการ ดังน
ี้
1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
(ท.ว.ช.2)
       2.เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ
         (ท.ว.ช.3)
       3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
       4.หนังสือมอบอำนาจ
       5.บันทึกแจ้งความ(ในกรณี ท.ว.ช.2/
          ท.ว.ช.3 สูญหาย)
       6.ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
       7.แผนประกอบการ
*หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกันจะถูกเพิกถอน
  ทะเบียน

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับ
หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
(ภาพกิจกรรม)
นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจพื้นที่สำรวจ
ล้งรับซื้อผลไม้ในอำเภอเวียงสระ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
  (ภาพกิจกรรม)        

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเวียงสระ
เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน
เพื่อชี้แจงข้อราชการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2556    (ภาพกิจกรรม)
          

                     
จังหวัดเคลื่อนที่

                     การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

                      คุ้มครองพันธุ์พืช

                      แมลงสิง

                   ่   สำรวจจุดรับซื้อผลไม้ 

                      หลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่                         ประสบภัยธรรมชาติปี 2555 

                      กลไกการทำงานของศูนย์ฯ 

                      ราคาผลไม้วันนี้

                     การใช้ปุ๋ยสั่งตัดในสวน
                         ปาล์มน้ำมัน


                     โรคราน้ำค้าง 

นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายแปลง ณ ท้องที่ตำบลเขานิพันธ์ และตำบล
คลองฉนวน เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556
(ภาพกิจกรรม)
นางกุลธิดา โอกฤษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ออกพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่ที่ 9,14 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14-17มิถุนายน
2556  (ภาพกิจกรรม)
 
    

              เมือง 
              คีรีรัฐนิคม
              บ้านนาเดิม
              พนม
              เคียนซา
              กาญจนดิษฐ์
              ท่าฉาง
              เกาะสมุย
              ไชยา
              พระแสง
              ดอนสัก 
              ท่าชนะ 
              เกาะพะงัน
              วิภาวด
              บ้านตาขุน
              ชัยบุร
              พุนพิน
              บ้านนาสาร
              สนง.เกษตรสุราษฎร์ธานี

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน
 เกษตรอำเภอเวียงสระ

 
     วิสัยทัศน
     ประวัติอำเภอเวียงสระ
     อัตรากำลัง
     แนวทางพัฒนาการเกษตร
         ปี 56-58

     วิสาหกิจชุมชน
     KM การจัดการความรู้
     ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร
     ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ
     แผนการปฏิบัติงานรายปี
     จัดซื้อ - จัดจ้าง
     รายงานสถานการณ์ไม้ผล
     รายงานการประชุม     

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

    กรมส่งเสริมการเกษตร

    หน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร

    ส่งเสริม SSnet

    กองการเจ้าหน้าที่

    สสข.5 สงขลา

    สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

    โครงการลดใช้พลังงาน

    ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง

    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

    web  mail  doae
     

    ระบบสารสนเทศการผลิตฯ

    วิสาหกิจชุมชน

    อาสาสมัครเกษตร

    ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร

    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

    สายใยรักแห่งครอบครัว

    การจัดการคุณภาพ GAP

    กสก.

    คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

    ทะเบียนเกษตรกร
    
     

    ราคายางพารา

    ราคาปาล์มน้ำมัน

    ราคาสินค้าเกษตร

    ข่าวแวดวงเกษตร

    องค์ความรู้ด้านการเกษตร

    เตือนภัยด้านการเกษตร

    เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้  
    
    
    
    
  สถิติผู้เข้าชม  Website counter

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านส้อง  
อำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84190
จัดทำโดย  นางสาวกนกพร  บำรุงพล

 04/01/2557
E - mail : sur_wiangsa@doae.go.th
โทรศัพท์ : 077-361948     FAX : 077-361948