ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญ่การค้า  ยางพาราชั้นดี  มากมีไม้ผล  ผู้คนมีน้ำใจ 
 
    วิสัยทัศน์

    ประวัติอำเภอเวียงสระ

    อัตรากำลัง

    แนวทางพัฒนาการเกษตรปี 56-58

    วิสาหกิจชุมชน

    KM การจัดการความรู้

    ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร

    ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ

    แผนการปฏิบัติงานรายปี

    จัดซื้อ - จัดจ้าง

    รายงานสถานการณ์ไม้ผล

    รายงานการประชุม


นายธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงสระ
พร้อมด้วยนางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
โดยมี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงสระ (ชั้น 2)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557       [ภาพกิจกรรม]


    เมือง

    พุนพิน

    เกาะพะงัน

    เกาะสมุย

    ดอนสัก

    กาญจนดิษฐ์

    ท่าฉาง

    ไชยา

    ท่าชนะ

    เกษตรสุราษฎร์ธานี

    พนม

    คีรีรัฐนิคม

    วิภาวดี

    บ้านนาเดิม

    บ้านตาขุน

    ชัยบุรี

    เคียนซา

    บ้านนาสาร

    พระแสง

  
 

 นางปรียา ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
 ยางพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ปี 2557
 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราและบุคลากรภาครัฐ
 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557   
 
  

                                                                             [ภาพกิจกรรม]


 นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 สู่มาตรฐาน (พืชผัก) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพงานการผลิต
 ไม้ผลคุณภาพดีเด่น กระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ณ  หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน
 อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557      
                                                                         
                                                                             [ภาพกิจกรรม] นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 สู่มาตรฐาน (ไม้ผล) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP และ
 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

 
                                                                              [ภาพกิจกรรม] นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตและ
 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
 พัฒนาปาล์มนัำมัน  ณ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  
 
                                                                               [ภาพกิจกรรม]


 นายธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร
 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยง
 เครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ 10
 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557    
                                                                                    [ภาพกิจกรรม]

                        

 
  จังหวัดเคลื่อนที่

  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  คุ้มครองพันธุ์พืช

  แมลงสิง
 
การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร โครงการส่งเสริมสำหรับการปลูก
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบการเปิดเสรีการค้า
AFTA ปีที่ 3


 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วย
ปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ โครงการบริหารจัดการผลิต
ปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
      ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

  เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่ต้องการ
      แก้ไข หรือปรับปรุงให้มาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงาน
      เกษตรอำเภอได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  ระบบสารสนเทศการผลิตฯ
  วิสาหกิจชุมชน
  อาสาสมัครเกษตร
  ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  สายใยรักแห่งครอบครัว
  การจัดการคุณภาพ GAP
  กสก. 

  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  ทะเบียนเกษตรกร
  ราคายางพารา
  ราคาปาล์มน้ำมัน
  ราคาสินค้าเกษตร
  ข่าวแวดวงเกษตร
  องค์ความรู้ด้านการเกษตร
  เตือนภัยด้านการเกษตร
  เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
      กรมส่งเสริมการเกษตร

      สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      โครงการลดใช้พลังงาน

      web  mail  doae   

    


  สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สสข.5 สงขลา

  ส่งเสริม SSnet

  ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
   กองการเจ้าหน้าที่

   สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ