ชุมชนเมืองโบราณ  สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญ่การค้า  ยางพาราชั้นดี  มากมีไม้ผล  ผู้คนมีน้ำใจ 
 
    วิสัยทัศน์

    ประวัติอำเภอเวียงสระ

    อัตรากำลัง

    แนวทางพัฒนาการเกษตรปี 56-58

    วิสาหกิจชุมชน

    KM การจัดการความรู้

    ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร

    ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ

    แผนการปฏิบัติงานรายปี

    จัดซื้อ - จัดจ้าง

    รายงานสถานการณ์ไม้ผล

    รายงานการประชุม


นางสุภาพร ดิษฐโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี 2557
กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 และ 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 24 และ 30 กรกฎาคม  2557    [ภาพกิจกรรม]


    เมือง

    พุนพิน

    เกาะพะงัน

    เกาะสมุย

    ดอนสัก

    กาญจนดิษฐ์

    ท่าฉาง

    ไชยา

    ท่าชนะ

    เกษตรสุราษฎร์ธานี

    พนม

    คีรีรัฐนิคม

    วิภาวดี

    บ้านนาเดิม

    บ้านตาขุน

    ชัยบุรี

    เคียนซา

    บ้านนาสาร

    พระแสง

  
 
 นายธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
 ปี 2557 กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer
 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเวียง ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

 
                                                                              [ภาพกิจกรรม]
 
 นางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
 กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
 ณ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
 2557 และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
 จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

                                                                              [ภาพกิจกรรม]

 นายธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยนางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน
 ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงสระ (ชั้น 2) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557   

                                                                              [ภาพกิจกรรม]
 

 นางปรียา ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
 ยางพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ปี 2557
 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราและบุคลากรภาครัฐ
 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 เมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557   
    
                                                                             [ภาพกิจกรรม]

 

 
 นางสาวลาวัณย์ สังข์วัดชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่
 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 สู่มาตรฐาน (พืชผัก) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพงานการผลิต
 ไม้ผลคุณภาพดีเด่น กระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ณ  หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน
 อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557      
                                                                         
                                                                            [ภาพกิจกรรม]
 
                        
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรระดับอำเภอ สถานที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ
     ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช.เกษตรกรสามารถรับบริการด้านความรู้     
     คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตร การรับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเกษตรและเรื่องร้องด้านการเกษตร
    โดยรับบริการได้ตามสถานที่ตั้งศูนย์ ดังกล่าว


การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร โครงการส่งเสริมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบการเปิดเสรี
     การค้า AFTA ปีที่ 3


 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ โครงการบริหารจัดการ
     ผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

  เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่ต้องการ แก้ไข หรือปรับปรุงให้มาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้ที่สำนักงาน
      เกษตรอำเภอได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                    
       ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

        จังหวัดเคลื่อนที่

        การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

        คุ้มครองพันธุ์พืช

        แมลงสิง 
            

       ระบบสารสนเทศการผลิตฯ
       วิสาหกิจชุมชน
       อาสาสมัครเกษตร
       ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
       ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
       สายใยรักแห่งครอบครัว
       การจัดการคุณภาพ GAP
       กสก. 

       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
       ทะเบียนเกษตรกร

  ราคายางพารา
  ราคาปาล์มน้ำมัน
  ราคาสินค้าเกษตร
  ข่าวแวดวงเกษตร
  องค์ความรู้ด้านการเกษตร
  เตือนภัยด้านการเกษตร
  เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
       กรมส่งเสริมการเกษตร

       สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       โครงการลดใช้พลังงาน

       web  mail  doae   

    


  สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สสข.5 สงขลา

  ส่งเสริม SSnet

  ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
  กองการเจ้าหน้าที่

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  สหกรณ์ออมรัพย์กรมส่งเสริม

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

         ปรับปรุง 8/10/2557